Geschiedenis spoorwegen
in en om
Roosendaal

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 

Het spoorwegongeluk bij Lage Zwaluwe op 19 augustus 1927

 
 
Een beeld van het fraaie stationsgebouw van Lage Zwaluwe uit 1886, dat in het najaar van 1944 door oorlogshandelingen geheel zou worden vernield.
 
 
Uit: Dagblad 'De Grondwet' van 19 augustus 1927.
 
SPOORWEGONGELUK TE LAGE ZWALUWE. GOEDERENTREIN UIT DE RAILS GELOOPEN.
'Hedennacht tusschen vier en vijf uur is een goederentrein van Rotterdam naar Venlo bij het oprijden van het goederentrein-emplacement te Lage Zwaluwe, waarschijnlijk door verkeerden wisselstand, ontspoord. De ontsporing liet zich zeer ernstig aanzien, doch bleek nader naar omstandigheden nog vrij goed afgeloopen te zijn. De locomotief en acht wagons ontspoorden. De machinist werd bij de ontsporing van de locomotief geslingerd en ernstig inwendig gekneusd, terwijl eveneens de remmer werd gewond. Beiden zijn naar het St. Ignatius-ziekenhuis te Breda vervoerd.
Nader vernemen wij: Nadat de goederentrein de brug was gepasseerd en van de hoofdlijn het emplacement op wilde rijden, ont-spoorde de trein plotseling. Hierdoor werd de hoofdlijn versperd en stond het verkeer daarlangs volkomen stil. De schade aan materiaal was zeer groot en het opruimingswerk vordert veel tijd. Na flink doorwerken is een lijn vrijgemaakt. Het verkeer wordt nu over het goederentreinemplacement geleid. De treinen die niet in Lage Zwaluwe stoppen, rijden rechtstreeks door, terwijl de anderen eerst het emplacement af moeten rijden om dan weer naar de perrons te worden teruggereden. Het verkeer ondervindt aldus natuurlijk vertraging, welke circa een half uur bedroeg.'
 
 
Uit: Tijdschrift 'Groot Rotterdam' van 26 augustus 1927, met als bijschrift: 'De vorige week had te Lage Zwaluwe een spoorweg-ongeluk plaats! Doordat een der wagons van den goederentrein ontspoorde, reden de andere wagons op en door elkaar, zoodat er in een minimum van tijd een geweldige chaos ontstond. Onze foto geeft hiervan een duidelijk overzicht; de lijnen waren geheel versperd. Een tweetal personen, Rotterdammers, bekwam min of meer ernstige verwondingen.' Overigens stond deze opname ook in het tijdschrift 'Brabantsche Illustratie', dat sinds 6 april 1927 wekelijks verscheen en na enkele jaren voortging als 'Ons Zuiden'.
 
 
Uit: Tijdschrift 'Katholieke Illustratie' van 24 augustus 1927, met als bijschrift: 'Het tooneel van het treinongeluk te Lage Zwaluwe, dat op 18 Augustus plaats had. Al bleven eenige verwondingen niet uit, het verlies aan menschenlevens viel er gelukkig niet te betreu-ren. Tot welk een chaos van materiaal de ontsporing leidde, komt op onze foto duidelijk uit.'
 
 
Links: Dagblad 'Bredasche Courant' van 19 augustus 1927.
Rechts: Tijdschrift 'Groot Rotterdam' van 26 augustus 1927, met als bijschrift: 'De beide gewonden, de machinist J. v.d. Burg [links] en de remmer H. Brink [rechts], vertrekken, na in het ziekenhuis te Breda verbonden te zijn, naar hun woning te Rotter-dam. - De fotograaf kiekte hen juist, toen zij met den trein de plaats des onheils passeerden.'
 
Hoewel in diverse kranten en tijdschriften steeds J. v.d. Burg als naam van de machinist was geschreven, is dit niet niet geheel juist.
Het ging om Leendert Jan van der Burg, geboren op 21 maart 1885 te Charlois (gemeente Rotterdam), die in 1903 als bankwerker bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen op Fijenoord (later Feijenoord geschreven) in dienst was getreden en twee jaar later werd aangewezen als leerling-machinist bij gelijknamige tractiedepot. Hij klom vervolgens op tot onder-machinist in 1911 en tot machinist in 1919. Leendert Jan maakte als Rotterdamse machinist de Tweede Wereldoorlog mee en werd tenslotte per 1 januari in 1948 'eervol, niet op verzoek, ontslagen wegens leeftijd'. Hij was toen bijna 63 jaar oud en hoogstwaarschijnlijk medisch niet meer geschikt voor de (zware) dienst.
Over remmer H. Brink zijn geen persoonsgegevens te achterhalen, hoogstwaarschijnlijk omdat deze categorie mensen vaak niet in vaste dienst werkzaam was. Zij werden meestal naar behoefte gerecruteerd uit losse werkkrachten.
 
 
 
Uit: 'Dagblad voor Noord-Brabant' van 20 augustus 1927.
 
 
Uit: Tijdschrift 'Groot Rotterdam' van 26 augustus 1927, met als bijschrift: 'Een kiekje van de omgevallen wagons. Zooals men ziet, is de materieele schade zeer groot.'
 
 
Links: 'Dagblad voor Noord-Brabant' van 20 augustus 1927.
Rechts: Tijdschrift 'Groot Rotterdam' van 26 augustus 1927, met als bijschrift: 'Een totaal vernielde wagon, waarvan niet veel meer is overgebleven dan het stel wielen en eenige wrakstukken van de bodem.'
 
 
Uit: Tijdschrift 'Groot Rotterdam' van 26 augustus 1927, met als bijschrift: 'De tender was door den schok geheel van de locomotief afgebroken. Met man en macht is men bezig met het opruimingswerk.'
 
 
Links: 'Dagblad voor Noord-Brabant' van 20 augustus 1927.
Rechts: Tijdschrift 'Groot Rotterdam' van 26 augustus 1927, met als bijschrift: 'Van het remmerskastje was, zooals onze foto duidelijk laat zien, niet veel meer overgebleven.'
 
Noot: Het 'Dagblad van Noord-Brabant' verscheen destijds in verschillende edities, vandaar dat er drie verschillende berichten van dezelfde dag zijn opgenomen.